Kondensator tantalowy SMD-A, CT 2,2uF-16V 10%

Kondensator foliowy axialny, 10,5x21, CF MKT 1,0uF-250Vdc 5%

Kondensator foliowy axialny, L=23, CF MKT 1,5uF-250Vdc 5%

Kondensator foliowy axialny, 10,4x24, CF MKT 2,2uF-250Vdc 5%

Kondensator foliowy axialny, 10,5x31,5, CF MKT 3,3uF-250Vdc 5%

Kondensator foliowy axialny, 12x31, CF MKT 4,7uF-250Vdc 5%

Kondensator foliowy axialny, 13,5x35, CF MKT 6,8uF-250Vdc 5%

Kondensator foliowy axialny, 16x36, CF MKT 10uF-250Vdc 5%