I. Własność intelektualna

Wydawcą serwisu internetowego Akyga® jest Akyga Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Suchym Dworze (52-200), ul. Wrocławska 1C.

Każdy tekst, grafika oraz specyfikacje strony internetowej Serwisu są zastrzeżone. Korzystanie użytkownika z informacji zdobytych na stronie nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do dóbr niematerialnych takich jak obrazy czy bazy danych. Użytkownik może korzystać z tych obrazów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.). Zabrania się kopiowania oraz modyfikowania Serwisu w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania zgody od Serwisu.

II. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Podmiotem zarządzającym danymi osobowymi jest Akyga Europe Sp. z o.o. (zwana dalej Spółką), z siedzibą w Suchym Dworze (52-200), ul. Wrocławska 1C - wydawca serwisu internetowego Akyga®.

III. Pozyskiwanie danych

Użytkownicy strony Akyga® udostępniają swoje dane poprzez przesyłanie zapytań od serwisu, subskrypcję dokumentów oraz uzyskiwanie informacji dotyczących Spółki. Danymi udostępnionymi przez użytkownika najczęściej są imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres IP.

IV. Przetwarzanie danych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami. Do danych użytkownika mają prawo Spółka oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Spółki. Dane osobowe potrzebne są Spółce do udzielana odpowiedzi na zadane pytania, wysyłanie newslettera, prowadzenie działań marketingowych.

V. Prawa odnośnie przechowywania danych
  • Prawo pozwalające na dostęp do podanych danych

Każdy użytkownik może sprawdzić poprzez wysłanie zapytania do Spółki, jakie dane są przez nią przechowywane.

  • Prawo do korekcji danych

W przypadku gdy wiemy, że nasze dane są nieprawdziwe mamy prawo sprostować fałszywe dane.

  • Prawdo do przenoszenia danych

Jeśli Spółka posiada Twoje dane, masz prawo otrzymać je w ustandaryzowanym formacie. Pozwala to na wykorzystywanie danych przez innych administratorów. Jeśli jest to technicznie możliwe Spółka może przesłać dane innemu administratorowi na polecenie użytkownika.

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik może ograniczyć Spółce przetwarzanie swoich danych. W takim wypadku administrator tylko zachowuje dane, inne czynności związane z przetwarzaniem danych są zabronione (za wyjątkami określonymi w art. 18 ust. 2 RODO).

  • Prawo do usunięcia danych

Każdy użytkownik może domagać się od administratora bezzwłocznego usunięcia danych.