I. Definicje

1. Sklep Akyga – platforma internetowa dostępna za pośrednictwem strony www.pl.akyga.com, której administratorem jest Akyga Europe, umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z Produktami, ich ceną i dostępnością oraz złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży, zgodnie z określonymi w Regulaminie zasadami.
2. Akyga Europe lub Akyga Europe sp. z o.o. – oznacza spółkę Akyga Europe Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Wrocławska 1C, 52-200 Suchy Dwór, NIP 8992330318, REGON 932135371, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040000. Kapitał zakładowy 2 100 000,00PLN.
3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która korzystając z funkcjonalności Sklepu Akyga dokonuje zamówienia w Sklepie.
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej z działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, które nie są ustawowo wolne od pracy.
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów, zawierana pomiędzy Akyga Europe a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego dostępnego w ramach Sklepu Akyga.
8. Produkt – przedmiot oznaczony logiem “Akyga” lub inna rzecz ruchoma, którą klient może nabyć przez Sklep Akyga.
9. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Akyga, określający warunki korzystania ze Sklepu Akyga oraz jego funkcjonalności i zasady składania Zamówień.
10. Zamówienie – składana przez Klienta oferta nabycia Produktu za pośrednictwem Sklepu Akyga.
11. Konto – konto Klienta w Sklepie Akyga, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
12. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie Akyga, umożliwiający założenie Konta.

II. Postanowienia ogólne

1. Sklep Akyga jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Akyga Europe, zgodnie z Regulaminem.
2. Wszelkie informacje na temat Sklepu, Zamówień, gwarancji, reklamacji, itp. można uzyskać pod numerem +48 71 364 46 44 (opłata zgodnie z cennikiem operatora) w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00 lub pod adresem e-mail [email protected].
3. W ramach Sklepu Akyga mogą być umieszczone reklamy i inne treści komercyjne w różnych formach.
4. Przeglądanie asortymentu Sklepu Akyga nie wymaga zakładania Konta.
5. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

III. Procedury składania Zamówienia

1. Sklep Akyga prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Do złożenia Zamówienia nie jest wymagana rejestracja i logowanie się do konta w Sklepie Akyga.
3. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien posiadać aktywne konto e-mail oraz numer telefonu.
4. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Akyga jest możliwe 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, również w dni ustawowo wolne od pracy.
5. Realizacja Zamówienia złożonego w dni powszednie rozpoczyna się tego samego dnia i może potrwać od 1 do 2 dni roboczych.
6. W celu realizacji Zamówienia, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz zaakceptować ich warunki.
7. Złożenie Zamówienia w Sklepie Akyga jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Klienta.
8. Termin otrzymania przez Klienta Zamówienia to czas realizacji zamówienia powiększony o czas dostawy, który jest zależny od wyboru formy przesyłki.
9. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Klienta, Akyga Europe wysyła na podany adres e-mail Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia.
10. Od momentu złożenia Zamówienia do czasu jego realizacji Klient ma możliwość anulowania złożonego Zamówienia kontaktując się ze Sklepem Akyga e-mailowo lub telefonicznie.
11. Akyga Europe zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji złożonego Zamówienia, ograniczenia sposobu płatności, jak i zażądania przedpłaty.
12. Sklep Akyga zastrzega sobie prawo do wysyłki produktów z kliku różnych Zamówień od tego samego Klienta, które to posiadają ten sam adres dostawy i realizowanych w tym samym dniu w jednej przesyłce zbiorczej.
13. Sklep Akyga prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski.
14. Faktura VAT jest automatycznie przesyłana na podany przez Klienta adres e-mail podczas składania zamówienia lub dołączana do przesyłki.

IV. Ceny i sposoby płatności

1. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu Akyga są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (kwota brutto). Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez Klienta zamówienia. Sklep Akyga zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności:
a) Płatność przy odbiorze (za pobraniem);
b) Płatność z góry przelewem bankowym na konto Sklepu Akyga:

Odbiorca: Akyga Europe Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 1C, 52-200 Suchy Dwór
Nr. rachunku: 05 1600 1462 1878 9340 1000 0001 (BNP PARIBAS S.A.)
Tytuł przelewu: należy wpisać numer zamówienia

c) Płatność z góry za pośrednictwem PayU S.A.

V. Zwrot i odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.
3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Akyga Europe oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Uzupełniony wzór oświadczenia udostępnionego na stronie internetowej Sklepu Akyga pod adresem: https://pl.akyga.com/upl/browser/files/Formularz%20zwrotu%20editable.pdf, należy wysłać na jeden z poniższych sposobów:
a) drogą pisemną, na adres siedziby firmy Akyga Europe, wskazany w Regulaminie;
b) mailowo, na adres e-mail: [email protected].
4. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt, którego dotyczy odstąpienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie Produktu na wskazany adres przed upływem terminu. Adres do wysyłki:

Akyga Europe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 1C
52-200 Suchy Dwór.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep Akyga gwarantuje zwrot w ciągu 14 dni pełnej kwoty Zamówienia. Zwrot płatności zostanie dokonany tym samym sposobem, w jaki została on poniesiona, chyba że jest to niemożliwe (w takim przypadku – przelewem na wskazane konto bankowe).
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Akyga Europe, Akyga Europe nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Klient może także w ciągu 14 dni zwrócić część zamówienia (np. niektóre zakupione Produkty).
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. Zamówienia indywidualne (niefabrykowane), tj. Produkty wyprodukowane według specyfikacji Klienta służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, nie podlegają zwrotowi.
10. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu Produktu.

VI. Reklamacje

1. Akyga Europe ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli zakupiony Produkt ma wadę fizyczną oraz za wszelkie niezgodności zawartości paczki ze złożonym zamówieniem.
2. Jeżeli Produkt posiada wadę, Klient ma prawo do:
a) złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
b) żądania wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Akyga Europe może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest: niemożliwe lub w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży, proponowanym przez Akyga Europe wymagałoby nadmiernych kosztów.
3. Reklamacja produktów wadliwych jest możliwa tylko po uprzednim wysłaniu zgłoszenia reklamacyjnego na adres mailowy [email protected]. Zgłoszenie to powinno zawierać: dane Klienta (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail), numer i datę zawarcia Umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
5. W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca klientowi pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.
6. Klient, który wykonuje uprawnienia z rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na adres:

Akyga Europe sp. z o.o.
ul. Wrocławska 1C
52-200 Suchy Dwór

7. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć:
a) dane Klienta: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail;
b) przedmiot reklamacji.
8. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VII. Gwarancja

1. Produkty sprzedawane w ramach Sklepu Akyga są objęte gwarancją udzieloną przez Akyga Europe.
2. Informacje dotyczące treści i zakresu gwarancji są prezentowane na stronach internetowych Sklepu Akyga.
3. Zgłoszenia z tytułu gwarancji można wykonać:
a) przez formularz kontaktowy, dostępny w ramach Sklepu Akyga na stronie https://pl.akyga.com/kontakt.html;
b) kontaktując się mailowo z obsługą Sklepu Akyga, przez adres e-mail: [email protected].
4. Żądania dotyczące uprawnień z tytułu gwarancji są rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

VIII. Dane osobowe w Sklepie Akyga

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Akyga jest Akyga Europe.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w celu realizacji Umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Wszelkie zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników są szczegółowo opisane w Polityce Prywatności Sklepu Akyga dostępnej na stronie: https://pl.akyga.com/polityka-prywatnosci-i-cookies.html.
4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Akyga, każdy Klient powinien zapoznać się z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Sklepu Akyga.